دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

محمد بذرافشان

مدیرکل
  • 07132302850
رسانه جدید

بهروز مهربانیان

قائم مقام
رسانه جدید

محمد بدری

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 07132334561
رسانه جدید

انوشیروان کیوان

معاون اداری و مالی
  • 07132339448
رسانه جدید

سید اسماعیل جوادی حقیقی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 07132337659
رسانه جدید

عبدالعلی سعادت

معاون فرهنگی
  • 07132338517